TASLAK KOMBİNE YÜK TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİ

KOMBİNE YÜK TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kombine taşımacılık faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak ve kombine taşımacılık alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, kombine yük taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren kamu ve özel sektör kuruluşlarının hak, sorumluluk ve yükümlülükleri ile kombine yük terminallerinin kuruluşu, yetkilendirilmesi ve işletilmesine ilişkin şartları, ulusal ve uluslararası alanda kombine yük taşımacılığının geliştirilmesine yönelik muafiyet, istisna ve kolaylıklar ile ulusal veya uluslararası kombine taşımacılık sözleşmelerinin hüküm ve şartları ile tahkim mekanizmasına ilişkin kuralları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; karayolu, demiryolu, denizyolu veya içsuyolu taşıma türlerinden en az ikisinin kullanıldığı taşıma zincirinde gerçekleştirilen kombine yük taşımacılığı faaliyetlerine uygulanır.

 

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 1. a) Azami ağırlık: Aracın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığını,
 2. b) Azami yükseklik: Aracın üzerinde bulunduğu düzlem ile buna paralel aracın en uç üst kesimine teğet düzlem arasındaki azami mesafeyi,
 3. c) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

 1. d) Blok tren: Çıkıştan varışa kadar manevraya tabi tutulmadan giden yük treni,
 2. e) Bölge müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerini,
 3. f) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,
 4. g) Genel müdürlük: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ğ) Karayolu taşımacılık işletmecisi: Ulusal veya uluslararası karayolu altyapı ağı üzerinde kendine ait veya kiralanmış karayolu araçlarıyla yük taşımacılığı yapmak üzere karayolu taşımacılık faaliyeti konusunda bakanlıktan yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişileri,

 1. h) Kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı (KMDT): Kıyıdan kıyıya, kıyıdan adaya, adalar arası veya göl ve nehir sistemleri içinde okyanus geçilmeden yapılan denizyolu taşımacılığını,

ı) Kombine taşımacılık: Taşımacılığın büyük kısmının demiryolu, içsuyolu veya denizyolu ile yapıldığı, taşımanın başlangıç veya son etabının mümkün olan en kısa mesafeyle karayoluyla yapıldığı intermodal taşımacılık türü,

 1. i) Kombine taşımacılık koridoru: Kombine taşımacılık hizmetinin gerçekleştirileceği ulusal ve uluslararası taşıma politikaları doğrultusunda bu Yönetmelik kapsamında karayolu-demiryolu-denizyolu güzergâhlarından en az ikisini içeren ulusal taşımacılık koridorunu,
 2. j) Kombine taşımacılık çalışma grubu (KTÇG): Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve araştırma kurumları temsilcilerinin yer aldığı grubu,
 3. k) Kombine taşımacılık sefer belgesi: Bir karayolu taşıtının kombine yük taşımacılığı faaliyetinde kullanıldığını gösteren, sefer başına Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
 4. l) Kombine taşımacılık piyasası gözetim merkezi: Kombine taşımacılık piyasasındaki gelişme ve uygulamaları takip ederek Bakanlığın gerek duyduğu veri ve bilgileri sağlayan araştırma birimini,
 5. m) Kombine taşımacılık sözleşmesi: Ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren yetki belgeli gerçek ve tüzel kişilerin ve taşıma işleri organizatörlerinin, bir taşıma ücreti karşılığında kombine yük taşımacılığı faaliyetini üstlendiğini gösteren ve her iki tarafın hak ve sorumluluklarını açıkça belirten sözleşmeyi,
 6. n) Kombine taşımacılık uygunluk belgesi (KTUB): Kombine yük terminali işletmeciliği faaliyeti gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiliklerin, yönetmelik kapsamında almak zorunda oldukları ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

o)Kombine yük taşıma birimi: Yükün kendisinin elleçlenerek aktarımını gerektirmeksizin, yüklerin herhangi bir taşıma türüyle taşınmasını sağlayan ISO konteyner, takas gövdesi (swap body) veya yarı römork/römorku,

ö) Kombine yük terminali: Yüklerin toplandığı ve/veya ayrıştırıldığı, iki veya daha fazla taşıma türü arasında yük aktarmasının sağlandığı, depolama ve mal akış süreçlerinin etkili ve verimli bir şekilde planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği yeri,

 1. p) Kuru liman: Deniz limanına doğrudan bağlantısı olan iç terminali,
 2. r) Lojistik merkez: Uluslararası ve/veya ulusal taşımacılık, lojistik ve ürünlerin dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin kümelendirilerek farklı işletmeler tarafından özmal/kiralık bina, arsa veya araçlar kullanarak gerçekleştirilebilmesi için lojistik amaçlı düzenlenmiş, farklı taşıma türlerine etkin bağlantıları olan özel bölge,
 3. s) Manevra: Trenlerin istasyonlardan gönderilmesi, istasyonlara kabulü veya durmadan geçişleri dışında lokomotif ve vagonlar ile diğer demiryolu çeken ve çekilen araçlarının tek tek veya birbirine bağlı olarak dağıtılması, toplanması veya birleştirilmesi veyahut tren teşkil edilmesi için yapılan tüm hareketleri,

ş) Ro-La taşımacılığı: Çekici + yarı-römorktan müteşekkil karayolu taşıtının demiryolu vagonuna yüklenerek ulusal ve/veya uluslararası demiryolu şebekesinde taşınmasını,

 1. t) Ro-Ro taşımacılığı: Asıl amacı yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak olan ve bununla birlikte yük taşımaya da elverişli olacak şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisi ile yapılan kısa mesafeli denizyolu taşımacılığını,
 2. u) Takas gövdesi (swap body): Mekanik mukavemet açısından, sadece bir vagon, bir kara taşıtı veya Ro-Ro gemisinde taşınmak için tasarlanmış olan, istiflenemez, taşıt donanımı vasıtasıyla ve kendi destekleriyle araçtan ayrılabilir ve yeniden yüklenebilir kombine yük taşıma birimini,

ü) Taşıma işleri organizatörü: Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri,

 1. v) Taşıma senedi/sözleşmesi: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma hizmetine ilişkin faturayı veya taşıma irsaliyesini,
 2. y) Tren-feri taşımacılığı: Çeken ve çekilen demiryolu araçlarını taşımak için tasarlanmış feribotlar ile yapılan denizyolu taşımacılığını,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer tanımlar için ilgili mevzuatta, taraf olduğumuz ve usulüne uygun yürürlüğe giren ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlığın Görevleri, Kombine Taşımacılık Faaliyeti, Paydaşların Katılımı

ve Kombine Taşımacılık Piyasası Gözetim Merkezi

 

Bakanlığın görevleri

MADDE 5 – (1) Bakanlık, kombine taşımacılık politikasının planlaması, geliştirilmesi ve koordinasyonundan sorumludur. Bakanlık bu görevini yerine getirirken, genel taşımacılık politikasının kombine taşımacılığın geliştirilmesine hizmet etmesini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri alır.

(2) Bakanlık, bu Yönetmelikle düzenlenen kombine yük taşımacılığı faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirileceği kombine taşımacılık koridorları ile kombine yük terminalleri, lojistik ve demiryolu aktarma merkezleri ile kuru limanlar ve kıyı limanlarını, Ulaştırma Ana Planı ve Türkiye Lojistik Master Planı’nı da göz önüne alarak yayımlayacağı bir tebliğ ile belirler.

(3) Bakanlık, tüm ilgili birimleriyle kombine taşımacılığın geliştirilmesine destek verir ve oluşturulan politikalarda, kombine taşımacılığın gelişimine katkı sağlanması hususunun göz önünde bulundurulmasını sağlar.

 

Kombine taşımacılık faaliyeti

MADDE 6 – (1) Bir yük taşıma hizmetinin kombine yük taşımacılığı faaliyeti olarak kabul edilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

 1. a) Taşımanın denizyolu veya demiryolu ayağının en az 300 km. veya üstünde bir mesafede gerçekleşmesi;
 2. b) Taşımanın karayolu ayağında, yükleme/boşaltma yerinin Bakanlıkça ayrı bir tebliğ ile belirlenen demiryolu yükleme/boşaltma tesislerinin bulunduğu aktarma/lojistik merkezine veya kombine yük terminaline en fazla 100 km. karayolu sürüş mesafesinde yer alması veya
 3. c) Taşımanın karayolu ayağında, yükleme/boşaltma yerinin Bakanlıkça ayrı bir tebliğ ile belirlenen kıyı limanına en fazla 150 km. karayolu sürüş mesafesi içerisinde bulunması.

Kombine taşımacılık çalışma grubu görev ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Kombine Taşımacılık Çalışma Grubu (KTÇG), aşağıdaki görev ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarını yürütür;

 

 1. a) Düzenli olarak veya gelişmelerin gerektirdiği zamanlarda, çalışmaları, tespitleri, kararları ve tavsiyeleri hakkında rapor hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak,
 2. b) İdari, ekonomik ve mali teşviklere konu olabilecek faaliyetleri değerlendirerek faaliyetlerin içeriği ve öncelik sıralamaları konusunda görüş vermek,
 3. c) Kombine yük taşımacılığının gelişiminin önündeki engelleri ve fırsatları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek,

ç) Kombine taşımacılığa ilişkin projeler, strateji planlamaları, yatırım projeleri ile kombine taşımacılığın hukuki olarak düzenlenmesine ilişkin öneriler hakkında raporlar hazırlamak,

 1. d) Kombine taşımacılığa yönelik Bakanlığın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Kombine taşımacılık çalışma grubu üyeliği

MADDE 8 – (1) Kombine Taşımacılık Çalışma Grubu (KTÇG), Bakanlık, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kombine taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren üniversiteler, araştırma merkezleri, taşımacılık ve lojistik sektör kuruluşları/dernekleri temsilcilerinden oluşur. 

(2) Kombine Taşımacılık Çalışma Grubu başkanlığı Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.

(3) Kombine Taşımacılık Çalışma Grubu, yararlı gördüğü durumlarda, Genel Müdürlüğün de uygun görüşünü alarak, farklı kurum ve kuruluşlar ile dışarıdan uzman personeli toplantılara davet edebilir.

(4) Kombine Taşımacılık Çalışma Grubu üyeliğine ilişkin hususlar ile Sekretaryanın çalışma usul ve esasları, Bakanlık tarafından hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir.

 

Sekretarya

MADDE 9 – (1) Kombine Taşımacılık Çalışma Grubu (KTÇG) Sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.

(2) Sekretarya, KTÇG üyelerinin toplantıya çağrılmasından, toplantı organizasyonundan ve toplantı gündeminin belirlenmesinden sorumludur. Sekretarya, aynı zamanda, toplantı tutanağının hazırlanmasından, karar verilen iş ve işlemlerin koordine edilmesinden ve teknik/idari desteğin sağlanmasından sorumludur.

 

Kombine taşımacılık piyasası gözetim merkezi

MADDE 10 – (1) Kombine Taşımacılık Piyasası Gözetim Merkezi, kombine taşımacılık piyasası ile piyasadaki arz ve talep dengesi, trafik, fiyatlandırma, maliyetler, hizmet olanakları ve diğer hususları takip etmek ve gerekli rakamları ve istatistiki verileri toplamakla sorumludur.

 (2) Gözetim Merkezi, oluşturduğu tespitler ile bilgi ve verilere ilişkin her yıl mart ayı içerisinde ve gerekli gördüğü zamanlarda rapor hazırlar. Bu raporlar Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanır.

(3) Gözetim Merkezi, kombine yük taşımacılığına yönelik Kombine Taşımacılık Çalışma Grubu’nun verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kombine Yük Terminallerinin İşletme Şartları, Sorumlu Kurum, Kombine Taşımacılık Uygunluk Belgesi Alma Şartları

 

Sorumlu kurum ve kapsam

MADDE 11 – (1) Bakanlık, Türkiye’deki kombine taşımacılık yük terminali politikalarının belirlenmesinden, planlamasından ve uygulamasından sorumludur. Bu amaçla, Bakanlık kombine yük terminallerine ilişkin genel politikayı ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla birlikte belirler.

(2) Bakanlık, ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak kombine yük terminalleri ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(3) Havalimanlarında yer alan kombine yük terminalleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

 

Kombine taşımacılık uygunluk belgesi alma zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kombine yük terminallerinin işletilmesi faaliyetlerinde yer alacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının Bakanlıktan kombine taşımacılık uygunluk belgesi (KTUB) almaları zorunludur.

 

Kombine yük terminallerinin işletme şartları

MADDE 14 – (1) Uygunluk belgesi alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar şunlardır:

 1. a) Kombine yük terminalinin birden fazla taşıma türüyle bağlantısı bulunmalıdır.
 2. b) Kombine yük terminali, taşıma/elleçleme, depolama ile diğer hizmetleri içeren işlevleri yerine getirmelidir.
 3. c) Terminal sahası elleçleme/manevra ekipmanlarına ve trafiğe uygun olarak tasarlanmalıdır. Terminal sahasında en az 3000 m2 büyüklükte konteyner depolama ve/veya geçici depolama alanı bulunmalıdır.

ç) Diğer hizmet alanları içinde, öngörülen trafik yoğunluğuna uygun olarak TIR park alanı yer almalı ve gümrük kontrol/denetim ve işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirileceği bir yapıda olmalıdır.

(2) Karayolu-demiryolu bağlantılarında uygunluk belgesi alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken ilave şartlar şunlardır:

 1. a) Proje, Ulaştırma Ana Planı ve Türkiye Lojistik Master Planı ile uyumlu olmalıdır.
 2. b) Antrepo sahası, farklı türdeki yük vagonlarını hareket ettirebilecek rampaya ve yeterli manevra alanına sahip olmalıdır. Terminal içerisindeki karayolu genişliği, elleçleme ekipmanlarının verimli çalışabilmesi ve karayolu taşıtlarının güvenli geçişinin sağlanması için en az 12 metre olmalıdır.
 3. c) Kombine yük terminali sahası içerisinde yer alan karayolu altyapısı, azami ağırlığı 44 ton, azami yüksekliği ise 4.10 metre olan karayolu taşıtlarının geçişine elverişli olmalıdır.

ç) Kombine yük terminali sahası içinde, trenlerin manevra (giriş ve çıkış) yapabileceği, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilebileceği ve yük vagonlarının giriş/çıkış kontrollerinin yapılabileceği birbirinden bağımsız alanlar bulunmalıdır.

 1. d) Manevra ve yükleme/boşaltma sahalarındaki asgari demiryolu hattı adedi iki (2) olmalıdır.
 2. e) Gerek manevra gerekse de yükleme/boşaltma alanlarındaki demiryolu hatlarının uzunluğu en az 660 metre ve 22,5 ton dingil basıncına dayanıklı olmalıdır.
 3. f) Gerek manevra gerekse de yükleme/boşaltma alanlarındaki demiryolu hatları arasındaki asgari mesafe en az 4 metre olmalıdır.
 4. g) Gerek manevra gerekse de yükleme/boşaltma alanlarındaki azami eğim binde üç (3) olmalıdır.

ğ) Kombine taşımacılık alanında verilen hizmetler, elleçleme operasyonlarını, depolama ve saha operasyonlarını, gerektiğinde gümrük hizmetlerini ve demiryolu manevra operasyonlarını kapsamalıdır.

 1. h) Bir kombine yük terminali, tedarik ve bakım gibi genel hizmetleri, öngörülen trafiğe göre araç parkı hizmetleri, kantar ve giriş kontrol ve gözetim-denetim hizmetlerini kapsamalıdır.

ı) Kombine yük terminalinde azami 26 ton ağırlığında kombine yük taşıma birimi elleçlemeye müsait 2 (iki) adet reach-stacker ekipmanı bulunması şarttır. 

 

Kombine taşımacılık uygunluk belgesi almanın şartları

MADDE 15 – (1) Kombine taşımacılık uygunluk belgesi almak için;

 1. a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,
 2. b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olmaları,
 3. c) Başvuru sahibinin başvuru formunu doldurmuş olması ve aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak tedarik etmesi

gerekir.

1) Sunulacak hizmet ve olanakların listesi,

2) İş planı,

3) Personel yeterlilik ve yetkinlikleri,

4) Mevcut veya önerilen gümrük tesislerine ilişkin bilgi ve belgeler.

(3) Türkiye’de kombine yük terminali işletmeciliği faaliyetinde bulunmak isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri ile bu Yönetmeliğin belirlediği şartları yerine getirmek zorundadırlar. 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kapsam, Muafiyet, İstisna ve Kolaylıklar, Kombine Taşımacılık Sefer Belgesi

 

Kapsam

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen muafiyet, istisna ve/veya kolaylıklardan, kombine taşımacılık zincirinde yer alan, Yönetmeliğin 2nci maddesi ile 6ncı maddesinde belirtilen şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

(2) Muafiyet, istisna ve kolaylıklar, kombine yük taşıma birimi kullanılarak gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası karayolu yük taşımalarına uygulanır.

(3)  Bu Yönetmelikte yer alan muafiyet, istisna ve kolaylıklardan, her bir karayolu taşıma seferi için düzenlenen kombine taşımacılık sefer belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

 

Karayolu araçlarının ağırlık ve boyutları

MADDE 19 - (1) Kombine taşımacılık sefer belgesine sahip ve Bakanlıkça belirlenen kombine taşımacılık koridorları/yol kesimlerinde kullanılan karayolu taşıtlarının yüklü ve yüksüz olarak uyacakları azami yükseklik ile bu araçların karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecekleri azami ağırlık aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 

Azami Yükseklik                                                                                                           

Araçların azami yüksekliği

4,10 metre

 

Azami Ağırlık

Kombine yük taşıma birimi taşıyan (iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip) iki veya üç dingilli motorlu araçlarda  

42 Ton

 

            (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami yükseklik ve ağırlıklara, Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenen tartı ve boyut ölçüm toleransına ilişkin hükümler uygulanır.

(3) Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda, karayolu altyapısının elverişli olmadığı koridorlarda/yol kesimlerinde seyreden kombine taşımacılık sefer belgesine sahip karayolu araçlarının azami yüksekliği ve ağırlığı, 18/07/1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 128inci maddesi hükmü uygulanır.

            (4) Kombine taşımacılık sefer belgesine sahip ve Bakanlıkça belirlenen kombine taşımacılık koridorları/yol kesimlerinde kullanılan karayolu araçlarının yüklü ve yüksüz olarak uyacakları diğer ölçü ve ağırlıklarda 18/07/1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 128inci maddesi hükümleri uygulanır.

Geçiş ücret tarifesi

MADDE 20 - (1) Kombine taşımacılık sefer belgesi düzenlenmiş karayolu araçları, Bakanlıkça belirlenen kombine taşımacılık koridorları/yol kesimlerinde yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçerli olan geçiş ücreti tarifesi üzerinden Bakan Onayına tabi olmak koşulu ile indirimli olarak yararlanabilirler.

 

Trafik kısıtlama ve yasakları

MADDE 21 - (1) Kombine taşımacılık sefer belgesi düzenlenen karayolu araçları, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 177. Maddesi uyarınca uygulanan/uygulanacak hafta sonu (Cumartesi, Pazar) veya köprü geçişlerinde geçerli trafik kısıtlama ve yasaklamalarından muaftır.

 

Gümrük geçişleri

MADDE 22 - (1) Bakanlıkça ayrı bir tebliğ ile belirlenen kombine yük terminalleri, lojistik ve demiryolu aktarma merkezleri ile kuru limanlardan yükleme gerçekleştiren kombine taşımacılık sefer belgesine sahip karayolu taşıtlarının Gümrük Kara Hudut Kapılarından geçişlerinde, gümrük işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik ilave kolaylaştırıcı tedbirler alınması amacıyla Bakanlık, Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapar.

 

Kombine taşımacılık sefer belgesi

            MADDE 23 - (1) Kombine taşımacılık sefer belgesi, azami ağırlığı 3,5 tonun üzerinde olan, bu Yönetmeliğin 2nci maddesi ile 6ncı maddesinde yer alan şartları karşılayan ve Bakanlıkça belirlenen kombine yük terminalleri, lojistik ve demiryolu aktarma merkezleri, kuru limanlar ile kombine taşımacılık koridorları/yol kesimleri üzerinden kombine yük taşıma birimi taşıyan karayolu araçlarına düzenlenir.

            (2) Kombine taşımacılık sefer belgesi, taşıma senedi/sözleşmesi esas alınarak her bir taşıma seferi için ……………………………. tarafından düzenlenir.

            (3) Yapılan inceleme sonucunda, bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartları karşılayanlara sefer başlangıç ve varış noktalarının da belirtildiği, şekli ve ayrıntılı içeriği Bakanlıkça ayrı bir tebliğ ile belirlenecek olan kombine taşımacılık sefer belgesi düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Kombine taşımacılık altyapı yatırımlarına ekonomik teşvik

MADDE 24 – (1) Bakanlık, kombine yük taşıma birimlerinin taşıma türleri arasında aktarma yapılmasına imkân sağlayan lojistik merkez, kombine yük terminali, kuru liman vb. aktarma noktalarının yapımı ile mevcut tesislerin/terminallerin operasyonel verimliliğinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilecek yatırımların yatırım teşvik sisteminde öncelikli yatırımların teşviki alanına dâhil edilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığıyla işbirliğine gider.

 

Kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı ile demiryolu bağlantılı kombine taşımacılık operasyonlarının geliştirilmesi

MADDE 25 – (1) Ulusal ve uluslararası taşımacılık hizmetlerinde Ro-Ro taşımacılığı dâhil kısa mesafeli denizyolu taşımacılık faaliyetlerinin idari, ekonomik ve mali teşviklerle desteklenmesi amacıyla Bakanlık özel sektör kuruluşları ile koordineli olarak çalışmalar gerçekleştirir ve ilgili şirket/kuruluşları Avrupa Birliği tarafından geliştirilen deniz otoyolları projesine dâhil olma hususunda destekler.

(2) Bakanlık, deniz limanlarına ulaşan konteynerlerin ard bölge (hinterland) taşımalarında demiryolu taşımacılığı kullanılması şartıyla demiryoluna aktarılacak konteynerlerin liman elleçleme ve diğer liman ücretlerinde teşvik edici indirimlerin sağlanması amacıyla liman operatörlerine ücret tarifesi getirebilir. 

(3) Demiryolu tren işletmecilerinin kombine taşımacılık performansını arttırmak amacıyla Bakanlık, kombine yük taşıma birimi taşıması gerçekleştiren blok tren operasyonlarının, tren-feri ve Ro-La taşımacılığının daha yaygın kullanımını sağlamaya dönük önlemler alır.

  

Mali teşvik

MADDE 26 – (1) Bakanlık, ilgili AB müktesebatına uygun olarak, kombine taşımacılık sefer belgesine sahip karayolu araçlarına bir takvim yılı içerisinde tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin elde edilen sefer belgesi sayısına paralel olarak ilgili karayolu taşımacılık işletmecisi tarafından indirimli olarak ödenmesi hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği gerçekleştirir.

(2) Bakanlık, kombine taşımacılık açısından önem arz eden ve ayrı bir Tebliğ ile düzenlenen lojistik merkezler, kombine yük terminalleri, kuru limanlar ve demiryolu aktarma merkezleri arasında ve bu tesislerden kıyı limanlarına gerçekleştirilen yük taşımacılığında kullanılan blok trenlerin kullandığı akaryakıtın özel tüketim vergisinden (ÖTV) istisna tutulmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Kombine Taşımacılık Sözleşmesi

 

Sözleşme hüküm ve şartları

MADDE 27 – (1) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası konvansiyonlarda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan amir hükümlerde aksi belirtilmedikçe, kombine taşımacılık sözleşmeleri, uluslararası kombine taşımacılıkta genel olarak kullanılan hüküm ve koşullar da dâhil sözleşme tarafları arasında serbest şekilde belirlenmiş hüküm ve koşullara tabidir.

Anlaşmazlıkların halli ve tahkim

MADDE 28 – (1) Kombine taşımacılık sözleşmelerinden veya ifasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde tarafların birlikte karar vermesi ve sözleşmede belirtilmesi halinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen tahkim usulü uygulanabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

                  Denetim, İdari Para Cezası ve Uygunluk Belgesi İptali

Denetim

MADDE 29 – (1) Kombine taşımacılık uygunluk belgesi, kombine taşımacılık sefer belgesi sahiplerinin ve sefer belgesi düzenleyenlerin bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlık denetimine tabidir.

(2) Bakanlık yapacağı denetimleri; kendisinin yanı sıra, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetki uyarınca yetkili kıldığı personel eliyle yapar.

(3) Bakanlık personelince veya yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılan denetim neticesinde, idari para cezasını gerektirecek bir fiilin tespiti durumunda, “İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenerek ilgiliye tebliğ edilir.

(4) Denetim yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından istenilen belgelerin verilmesi zorunludur.

 

İdari para cezası

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre idari para cezası uygulanır. Buna göre;

 

 1. a) 23 üncü maddede belirtilen kombine taşımacılık sefer belgesine sahip olmadan bu Yönetmelik kapsamında yer alan muafiyet, istisna ve kolaylıklardan faydalandığı tespit edilen karayolu taşımacılık işletmecileri ile sefer belgesi düzenleyenlere usulsüzlük tespit edilen her bir karayolu seferi başına, bin Türk Lirası (1.000-TL.) idari para cezası uygulanır.

 

 

Uygunluk belgesi iptali

MADDE 31 – (1) Bakanlıkça gerçekleştirilen denetimler sonucunda bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti durumunda uygunluk belgesi sahibine söz konusu eksikliklerin giderilmesi için altı (6) ay süre verilir.

(2) Tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilememesi durumunda, ilgilinin kombine taşımacılık uygunluk belgesi iptal edilir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

                                           Çeşitli ve Son Hükümler

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler yapılabilir.

 

Bildirim

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğe göre idari para cezaları ve iptallere ilişkin bildirimler, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa ve ilgili diğer tebligat mevzuatına göre yapılır.

 

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Ekleme Tarihi:14.2.2019

Okunma Sayısı:641

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları